เป้าหมาย(Understanding Goal)

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

week1
แผนการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วยการเรียนรู้: หลงเทศกาลโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์และให้เหตุผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
Week
Input
Process
Out put
Outcome

10-14
..
 58          
โจทย์: สร้างฉันทะ/แรงบันดาลใจ
Key Questions :
- จากภาพ
  Ø นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?
  Ø ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะอะไร?
  Ø ถ้าไม่มีเทศกาลเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น?
- จากคลิปที่ได้ดูนักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไรแล้วถ้าเป็นตัวนักเรียนจะรู้สึกอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Round Robin:ร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Place Mat: วิเคราะห์ภาพเทศกาลต่างๆ
จาก Show and Share:นำเสนอความเข้าใจคลิปVDOได้ดู
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- คลิปVDO
- รูปภาพเทศกาลต่างๆ
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- กระดาษบรู๊ฟ
- สี/ปากกา
วันจันทร์
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูภาพเทศกาลต่างๆ

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากภาพ
           - นักเรียนรู้สึกอย่างไร/คิดเห็นอย่างไร?
           - ถ้าไม่มีเทศกาลเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น?
เชื่อม : นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดง        ความคิดเห็นร่วมกัน

วันพุธ
ชง : นักเรียนอ่านบทความ”15 เทศกาลและประเพณีน่าเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต้องยกนิ้วให้”
(http://travel.kapook.com/view112009.html)
เชื่อม : นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากบทความที่ได้อ่านผ่านเครื่องมือคิดRound Robin
วันพฤหัสบดี
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิป “เทศกาลแปลกๆจากทั่วโลก

- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม “จากคลิปที่ได้ดูนักเรียนเห็นอะไรรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ผ่านเครื่องมือคิด    Place Mat
วันศุกร์
ชง : ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัว ?
Ø ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง ?
Ø นักเรียนจะนำความเข้าที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ?
เชื่อม :
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การวิเคราะห์ ภาพและคลิปVDOที่ได้ดูและบทความที่อ่าน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับภาพ,บทความ,และคลิป VDO
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- Place Mathวิเคราะห์ภาพเทศกาลต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถอธิบายและให้เหตุผลในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะการคิด
 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
การเข้าใจและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อทางสังคมโลก
ทักษะการทำงานร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2558 เวลา 18:15

    บันทึกหลังการสอน PBL
    ในWeek 1 ของ Q 2 นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนและเป็นครั้งแรกของตัวครูผู้สอนที่ได้ลงสอนในวิชาบูรณาการ (PBL) ซึ่งครูผู้สอนมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากและรวมถึงพี่ๆทุกคนด้วยเพราะใน Q 2 นี้วิชาบูรณาการ (PBL) เป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ในเรื่องของเทศกาลโลก และสัปดานี้เป็นเรื่องของการสร้างแรง โดยครูเริ่มจากการกระตุ้นด้วยการเปิดคลิปเพื่อสร้างคำถามกับจากการดูคลิปเพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบ ซึ่งครูผู้สอนสังเกตุเห็นความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ของพี่ๆทุกผ่านตัวกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นจากการตั้งคำถามชวนคิดเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาล นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไร/ที่ใมาและสำคัญเป็นอย่างไร (พี่ๆม.3 ทุกคนสามารถอธิบายและวิเคราะห์เรื่องราวของเทศกาลได้อย่างน่าสนใจ)

    ตอบลบ