เป้าหมาย(Understanding Goal)

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของลักษณะทางภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศ
Week
Input
Process
Out put
Outcome4
31-04
....
58          
โจทย์: ภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศ
Key Questions : ลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศมีผลต่อการเกิดเทศกาลต่างๆอย่างไร
เครื่องมือคิด
ชักเย่อความคิด: เทศกาลปามะเขือเทศส่งผลดี/ผลเสียอย่างไรเพราะเหตุใด
Round Robin: ร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากคลิปVDO
Show and Share: นำเสนอ แบบจำลองของตนเอง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปVDOหลงเทศกาลโลก
ตอนเทศกาลปามะเขือเทศ
- Internet
- สี/ปากกา
วันจันทร์
ชง : 
- ครูให้นักเรียนดูคลิป หลงเทศกาลโลก ตอน “เทศกาลปามะเขือเทศ”

- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?
  Ø นักเรียนคิดว่าเทศกาลนี้มีที่มาอย่างไร?
เชื่อม: ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
ชง: ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม”นักเรียนคิดว่าเทศกาลปามะเขือเทศส่งผลดี/ผลเสียอย่างไรเพราะเหตุใด?
เชื่อม: นักแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิดชักเย่อความคิด
วันพุธ
 ชง: ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø ประเทศที่นักเรียนทำการค้นคว้ามีลักษณะภูมิประเทศเช่นใด?
  Ø นักเรียนคิดว่าภูมิประเทศมีผลต่อเทศกาลต่างๆ อย่างไร?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามขั้นชง
- นักเรียนทำแบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ ประเทศที่ตนเองทำการศึกษาค้นคว้า (ใช้ทรัพยากร สร้างสรรค์จากวัสดุที่น่าสนใจ)
วันพฤหัสบดี
ชง : นักเรียนรายงานความคืบหน้าของการทำงาน
เชื่อม: นักเรียนทำชิ้นงาน(ต่อ)
ชง: นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
เชื่อม: ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการนำเสนอชิ้นงานของเพื่อนๆแต่ละคน
วันศุกร์
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
Ø นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
Ø นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
Ø นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากคลิป VDO
- การวิเคราะห์ถึงส่งผลดี/ผลเสียของเทศกาลปามะเขือเทศ
- การออกแบบแบบจำลองประเทศที่ตนเองทำการศึกษาค้นคว้า
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- แบบจำลองประเทศที่ต้นเองทำการศึกษาค้นคว้า
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิประเทศที่ส่งผลต่อเทศกาลต่างๆของแต่ละประเทศ

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม เช่น สี กระดาษ กรรไกรฯลฯในการทำแบบจำลอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนออกแบบแบจำลองของตนเองได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นขณะที่เพื่อนนำเสนอได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ลักษณะภูมิประเทศที่ตนเองได้รับมอบหมายจากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

 คุณลักษณะ
- มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2558 เวลา 16:42

    บันทึกหลังการสอน PBL
    ในส่วนสัปดาห์ที่ 4 นี้พี่ๆ ม.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จากการสังเกตุครูผู้สอนรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อาจจะเนื่องมาจากเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่จะได้เรียนรู้และพบเจอกับความต่างทางชาติพันธุ์ที่นอกเหนือจากความรู้เก่าที่ได้ยินได้ฟังมา รวมไปถึงเมื่อครูผู้สอนได้มอบหมายชิ้นงานให้พี่ๆ พี่ๆทุกคนก็มีความตั้งใจและกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าให้ได้มาซึ้งข้อมูลที่ตนเองสนใจ แต่ด้วยปัญหาทางด้านข้อมูลที่ค่อนข้างสืบค้นยากทำให้ใช้ระยะเวลาในการทำงานเกินที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องมีการยืดหยุ่นระยะเวลาในการส่งงานไปในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 5 แทน

    ตอบลบ