เป้าหมาย(Understanding Goal)

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องราวจากการวิเคราะห์ข้อมูล
Week
Input
Process
Out put
Outcome
7
21-25
..
58
โจทย์: วิเคราะห์เทศกาล
Key Questions :
- ทำไมจึงมีเทศกาลที่ต้องฆ่าชีวิตเพื่อชีวิต?

เครื่องมือคิด
Card and Chart: อธิบายความเข้าใจผ่านความรู้สึกของตัวเอง
Round Robin: ร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงความรู้สึกที่ได้ดูภาพและคลิปVDO
Show and Share: ชิ้นงานที่ถ่ายทอดความรู้สึก
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปVDOละครสอนคน ตอน ฉันถือศีลอด
- Internet
- สี/ปากกาวันจันทร์
ชง :  - ครูให้นักเรียนดูคลิป เทศกาลล่าปลาวาฬ

- จากคลิปที่ได้ดูนักเรียนรู้สึกอย่างไร/คิดอย่างไร/เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือไม่อย่างไร/เทศกาลนี้มาจากไหน?
- นักเรียนคิดว่าเทศกาลล่าปลาวาฬส่งผลมีผลดี/ผลเสียอย่างไร?(ชักเย่อความคิด)
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
วันพุธ
ชง :  - ครูให้นักเรียนดูคลิป “The Cove” (https://www.youtube.com/watch?v=3K-a2W3V_p0

- จากคลิปที่ได้ดูนักเรียนรู้สึกอย่างไร/คิดอย่างไร/เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือไม่อย่างไร/เทศกาลนี้มาจากไหน?
- นักเรียนวิเคราะห์ถึงเป้าหมายของการจัดงานเทศกาลคืออะไร
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง :  นักเรียนมีรู้สึกอย่างไรต่อความเชื่อของเทศกาลที่ว่าเป็นการ “ฆ่าชีวิตเพื่อชีวิต”
เชื่อม : นักเรียนอธิบายความเข้าใจผ่านความรู้สึกของตัวเองในรูปแบบ(card and chart)
วันพฤหัสบดี
ชง : นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
เชื่อม :  - ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
             - นักเรียนทำชิ้นงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแง่คิดดีๆในเทศกาลที่นักเรียนค้นคว้าโดยผ่านความรู้สึก ในรูปแบบ บทกวี,บทความ,เรียงความ
วันศุกร์
ชง : นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
เชื่อม :  - ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น
     - นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร ?
     - นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
     - นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตอย่างไร ?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงความรู้สึกที่ได้ดูภาพและคลิปVDO
- การทำชิ้นงานที่ถ่ายทอดความรู้สึก เช่นบทกวี,บทความฯลฯ
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่ถ่ายทอดความรู้สึก เช่น     บทกวี,บทความฯลฯ
- สรุปการเรียนรุ้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของเทศกาลและสามารถวิเคราะห์เทศกาลนั้นๆได้โดยไม่โน้มเอียงต่อความรู้สึกตนเอง

ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการทำงาน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ถึงความสำคัญของเทศกาลถือศีลอดอย่างไม่โน้มเอียงต่อความรู้สึก
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นขณะที่เพื่อนนำเสนอได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่สนใจจากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้
 คุณลักษณะ
- มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2558 เวลา 11:09

    บันทึกหลังการสอน PBL “หลงเทสกาลโลก”
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆม.3 ได้เรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์เทศกาลเพื่อให้พี่ๆได้เรียนรู้และเข้าใจในอีกด้านหนึ่งของงานเทศกาล ที่ไม่ใช่แค่งานเฉลิมฉลองหรือการรังสรรค์เพื่อการเคารพบูชาแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้ให้กับพี่ๆและสามารถเข้าใจยอมรับในความต่างทางปัจจัยหลายๆด้านในสังคมอื่นได้ เช่นเดียวกับในสัปดาห์นี้พี่ๆม.3 มีความงอกงามบวกกับพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น พี่นับที่มีตั้งใจและความพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สังเกตได้จากชิ้นงานเนื้อหาในชิ้นงานนั้นสามารถอธิบายความเข้าใจที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงพี่ฟ้าชุ มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความกระตือรือร้นในการทำงานและจะเป็นคนแรกๆตลอดในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ในวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณครูได้ตั้งคำถามชวนคิดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของงานเทศกาลที่พี่ๆทุกคนได้ไปศึกษามีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง พี่ฝนอธิบายว่าเทศกาลลอยกระทงข้อดีเป็นการกระตระหนักและเคารพบูชาต่อแม่น้ำที่ให้ประโยชน์แก่สิ่งมีชิวิตทั้งหลายในส่วนของข้อเสียคือวัสดุที่ใช้ในการทำกระทงนั้นส่งผลให้น้ำเกิดการเน่าเสียเพราะด้วยจำนวนคนที่มีมากทำให้กระทงเหล่านี้ย่อยสลายไม่ทันถึงแม้จะให้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติแล้วก็ตาม ในส่วนของพี่ฟิวส์อธิบายว่าในเทศกาลปาส้มก็เช่นเดียวกันที่มีข้อดีด้านความสนุกสนานสามัคคีแต่ในส่วนของข้อเสียก็เป็นความสกปรกของซากส้มที่นำมาปากันทำให้เกิดขยะเน่าเสียมากมายในเมืองนั้นๆ และสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ครบกำหนดในการส่งงานที่พี่ๆค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆ เช่น งานโมเดล/งานการ์ตูนช่องและlnfographics. และพี่ๆหลายคนได้รวบรวมส่งกันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังมีพี่ๆบางคนที่ยังไม่ค่อยจะให้ความสนใจมากเท่าที่ควรบวกกับในสัปดาห์นี้พี่ๆหลายคนขาดเรียนเนื่องจากไม่สบายบ่อยโดยเฉพาะพี่ปรางค์/พี่ทิพย์/พี่ฟิล์ม ทำให้การส่งงานล่าช้าไป

    ตอบลบ