เป้าหมาย(Understanding Goal)

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจถึงความเป็นมาของเทศกาลต่างๆของแต่ละประเทศและสามารถถ่ายทอดความเข้าใจโดยไม่โน้มเอียงได้

Week
Input
Process
Out put
Outcome


3
24-28
..
 58          
โจทย์: ที่มาและความสำคัญ
- ประวัติศาสตร์
Key Questions :
- ทำไมแต่ละประเทศจึงมีเทศกาลที่แตกต่างกันเพราะเหตุใด?
- แต่ละเทศกาลมีที่มาและความสำคัญอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Round Robin: แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการดูคลิปหลงเทศกาลโลก ตอน เฟสติว่าว ชาวอินเดีย
Show and Share: นำเสนอเทศกาลสำคัญของประเทศ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปVDOหลงเทศกาลโลก
ตอนเฟสติว่าว ชาวอินเดีย
- Internet
- สี/ปากกา

วันจันทร์
ชง : 
- ครูให้นักเรียนดูคลิปหลงเทศกาลโลก ตอนเฟสติว่าว ชาวอินเดีย

- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?
  Ø นักเรียนคิดว่าเทศกาลนี้มีที่มาอย่างไร?
เชื่อม: ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
วันพุธ
ชง: นักเรียนจับฉลากเลือกศึกษาค้นคว้าเทศกาลสำคัญต่างๆในแต่ละทวีปดังนี้ ทวีปเอเชีย (จีน/ญี่ปุ่น/อินเดีย/ไทย/ไต้หวัน/ฟิลิปปินส์/เกาหลี) , ยุโรป(เยอรมนี/สเปน/อิตาลี/เนเธอร์เลนด์/อังกฤษ/โปรตุเกส), อเมริกา(บราซิล/เม็กซีโก)
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเทศกาลที่สำคัญของประเทศที่ได้รับมอบหมาย
- นักเรียนสรุปความเข้าใจข้อมูลที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา/ประวัติศาสตร์ของเทศกาลของตนเอง
วันพฤหัสบดี
ชง : นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของการทำชิ้นงาน
เชื่อม:
- นักเรียนค้นหาข้อมูล (ต่อ)
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอชิ้นงานของเพื่อนๆแต่ละคน
วันศุกร์
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
Ø นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
Ø นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
Ø นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปหลงเทศกาลโลก ตอนเฟสติว่าว ชาวอินเดีย
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเทศกาลสำคัญต่างๆตามที่ตนเองได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอในรูปแบบ(โมเดลแบบTimeline)
- การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้จากที่เพื่อนนำเสนอ
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ใบงานข้อมูลที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา/ประวัติศาสตร์ของเทศกาลของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจถึงความเป็นมาของเทศกาลต่างๆของแต่ละประเทศและสามารถถ่ายทอดความเข้าใจโดยไม่โน้มเอียงได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสม เช่น สี กระดาษ กรรไกร
-   เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น


1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2558 เวลา 11:12

  บันทึกหลังการสอน PBL
  ในสัปดาห์ที่ 3 นี้พี่ๆ ม.3 ได้เรียนรู้เรื่องของงานเทศกาลโลกเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพี่ๆทุกคนให้ความสนใจและตั้งใจเป็นอย่างมากเพราะในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ลงมือทำแผนที่โมเดลงานเทศกาลของประเทศที่ตัวเองศึกษาเรียนรู้อยู่ ทุกคนรวมทั้งครูผู้สอนดูตื่นเต้นที่จะได้สร้างสรรผลงานออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน
  ปัญหาที่พบในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่พี่ๆมีที่จะนำมาใช้ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นชิ้นงานโมเดลยังไม่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้เท่าที่ควร
  คุณครูได้เข้าไปสร้างความเข้าใจและช่วยขมวดข้อมูลของพี่ๆแต่ละคนเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและเข้าถึงรับรู้ปัญหาของตัวพี่ๆเพื่อที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนต่อไป

  ตอบลบ