เป้าหมาย(Understanding Goal)

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและวิเคราะห์ความสำคัญของเทศกาลเกี่ยวกับความเชื่อ/ความศรัทธา
Week
Input
Process
Out put
Outcome


6
14-18
ก.ย.
58
โจทย์: ความเชื่อ/ความศรัทธา
Key Questions :
- ความเชื่อ/ความศรัทธาต่างๆส่งผลอย่างไรกับเทศการที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศอย่างไร?
- ถ้าไม่มีเทศกาลเหล่านี้จะเป็นอย่างไร?

เครื่องมือคิด
ชักเย่อความคิด: เทศกาลที่เกิดจากประเพณีความเชื่อ
Show and Share: นำเสนอการใบงานเกี่ยวกับเทศกาลที่มาจากความเชื่อ/ความศรัทธาของประเทศตนเอง
Round Robin: ร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปVDOหลงเทศกาลโลก
ตอนไทปูซัม พลังศรัทธา
- Internet
- สี/ปากกา
วันจันทร์
ชง : - ครูให้นักเรียนดูคลิป หลงเทศกาลโลก ตอน ไทปูซัม พลังศรัทธา (1)


- จากคลิปได้ดูนักเรียนรู้สึกอย่างไร/คิดเห็นอย่างไร/เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือไม่อย่างไร/เทศกาลนี้มาจากไหน?
 เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง: ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถามเทศกาลที่เกิดจากความเชื่อ/ความศรัทธา
 เชื่อม : - นักแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิดชักเย่อความคิด

- นักเรียนทำชิ้นงานบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อจากเทศกาลของประเทศของตัวเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง

วันพุธ

ชง : - นักเรียนรายงานความคืบหน้าของชิ้นงาน
- ครูให้นักเรียนดูคลิป หลงเทศกาลโลก ตอน ไทปูซัม พลังศรัทธา (2)- จากคลิปได้ดูนักเรียนรู้สึกอย่างไร/คิดเห็นอย่างไร/เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือไม่อย่างไร?
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการวิเคราะห์
Ø  ใจความสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อ/ความศรัทธาในเทศกาลของประเทศที่พี่ๆได้ศึกษานั้นคืออะไร?
Ø  ความเชื่อ/ความศรัทธาส่งผลต่อคนในสังคมนั้นอย่างไร?
Ø  ถ้าหากไม่มีความเชื่อ/ความศรัทธา จะเกิดอะไรขึ้นต่อคนในสังคมนั้นบ้าง ?
เชื่อม : นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายตามความเข้าใจของตนเอง
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปการวิเคราะห์ตามความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อ/ความศรัทธาในรูปแบบรายงานหนึ่งหน้าในกระดาษ A4
วันพฤหัสบดี
ชง : นักเรียนรายงานความคืบหน้าของการทำงาน
เชื่อม: นักเรียนทำชิ้นงาน(ต่อ)
ชง: นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
เชื่อม: ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการนำเสนอชิ้นงานของเพื่อนๆแต่ละคน
วันศุกร์
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
        Ø  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
        Ø  นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
        Ø  นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- การร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากคลิปVDO
- การแสดงความคิดเห็นพร้อมให้เหตุผลว่าเห็นด้วยหรือไม่กับเทศกาลที่เกิดจากความเชื่อ/ความศรัทธา
- การวิเคราห์สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลที่มาจากความเชื่อ/ความศรัทธาของประเทศตนเอง
เล่าเรื่องราวความเชื่อจากเทศกาลของประเทศของตัวเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
การ์ตูนช่อง
- ใบงานวิเคราห์สรุปความเข้าใจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจความสัมพันธ์ของความเชื่อ/ความศรัทธาที่ส่งผลต่อเทศกาลต่างๆของแต่ละประเทศ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการทำงาน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของความเชื่อ/ความศรัทธาที่ส่งผลต่อเทศกาลภายในประเทศนั้น
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นขณะที่เพื่อนนำเสนอได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่สนใจจากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้
 คุณลักษณะ
- มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2558 เวลา 20:53

    บันทึกหลังการสอน PBL
    ในสัปดาห์นี้พี่ ม.3 ได้เรียนรู้เรื่องเทศกาลโลกเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา ซึ่งพี่ๆหลายคนมีความงอกงามสามารถสร้างการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น ที่เห็นได้ชัดในสัปดานี้พี่คนที่มีการพัฒนาขึ้นได้แก่ ฟ้ารุ้งที่กระตือรือร้นและตั้งใจฟังมากขึ้น สามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการทำงานที่มีความตั้งใจสามารถส่งงานได้ทันตามระยะเวลาที่ได้ทำข้อตกลงไว้ร่วม เช่นเดียวกับพี่นับที่มีความพยายามบวกกับความขยันที่จะส่งงานได้ก่อนใครเพื่อนอยู่เสมอและผลงานที่ออกมานั้นก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และนอกจากนี้พี่ฟ้าชุ/พี่หญิง/พี่ฝน บ่อยครั้งจะเข้ามาถามและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการหาข้อมูลเพื่อนำไปทำชิ้นงาน คุณครูเองมักจะปล่อยให้พี่ๆไปหาข้อมูลมาก่อนจากนั้นจะค่อยช่วยขมวดข้อมูลให้อีกที แต่ก็ยังมีพี่บางคนที่ยังเป็นปัญหาเนื่องจากจะไม่ตั้งใจฟังแล้วยังเล่นพูดคุยเสียงดังจนทำให้เพื่อนที่ตั้งใจต้องเสียสมาธิไปอีกโดยเฉพาะพี่ฟิล์มกับพี่มายด์แต่อย่างน้อยพี่ฟิล์มกับพี่มายด์ก็มีชิ้นงานส่งอยู่ตลอด ถึงแม้จะต้องค่อยให้ตามงานอยู่ตลอดก็ตาม ซึ่งต่างจากพี่ฟลุ๊ด/พี่ฟิวส์/พี่กระถิน ที่ถึงจะค่อยถามหรือตามงานที่ค้างอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่มีวี่แววจนกว่าจะรู้ตัวว่ามีงานเยอะมากขึ้นมาทุกทีถึงจะทำและส่งชิ้นงานได้ ซึ่งในสัปดานี้ก็เช่นเดียวกันที่ทำข้อตกลงกันไว้ว่าจะเคลียร์งานและส่งงานทั้งหมดที่ค้างไว้ในสัปดาห์นี้แต่ก็ยังมีพี่ๆที่ไม่ได้ส่งอีกเช่นเคย คุณครูจึงใช้วิธีไม่บอกไม่เตือนอีกแล้ว แต่จะให้พี่ๆรู้ตัวเองจากการพูดชมเชยถึงชิ้นงานของพี่ที่ส่งแล้วแทน

    ตอบลบ