เป้าหมาย(Understanding Goal)

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชาติพันธ์ที่ส่งผลต่อเทศกาลต่างๆของแต่ละประเทศ
Week
Input
Process
Out put
Outcome


5

7-11
..
58
โจทย์: ความหลากหลายทางชาติพันธ์
Key Questions :
- ความหลากหลายทางชาติพันธ์ส่งผลต่อเทศกาลภายในประเทศหรือไม่/อย่างไร?

เครื่องมือคิด
Round Robin:ร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Show and Share: นำเสนอผลงานที่แสดงถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชาติพันธ์กับเทศกาลภายในประเทศนั้น
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิปVDOหลงเทศกาลโลก
ตอนตรุษจีน สองแผ่นดินมังกร
- Internet
- สี/ปากกา
วันจันทร์
ชง:
- ครูให้นักเรียนดูคลิป หลงเทศกาลโลก ตอน ตรุษจีน สองแผ่นดินมังกร

- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?
  Ø นักเรียนคิดว่าเทศกาลนี้มีที่มาอย่างไร?
เชื่อม: ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
ชง:ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม “ความหลากหลายทางชาติพันธ์ส่งผลต่อเทศกาลภายในประเทศหรือไม่/อย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนทำการศึกษาค้นคว้าความหลากหลายทางชาติพันธ์ของประเทศตนเอง
วันพุธ
ชง: นักเรียนนำเสนอความหลากหลายทางชาติพันธ์ของประเทศตนเอง
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- นักเรียนทำการศึกษาค้นคว้าความหลากหลายทางชาติพันธ์ของประเทศตนเอง(เพิ่มเติม)
ใช้: นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชาติพันธ์กับเทศกาลภายในประเทศนั้นในรูปแบบ Infographics.

วันพฤหัสบดี
ชง: นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของการทำงาน
เชื่อม:
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชาติพันธ์กับเทศกาลภายในประเทศนั้นในรูปแบบ Infographics.(ต่อ)
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
วันศุกร์
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
Ø นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
Ø นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
Ø นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจาการดูคลิปVDO
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธ์กับเทศกาลภายในประเทศนั้น
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชิ้นงานที่หลากหลายสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชาติพันธ์กับเทศกาลภายในประเทศนั้นในรูปแบบ Infographics.
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชาติพันธ์ที่ส่งผลต่อเทศกาลต่างๆของแต่ละประเทศ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการทำงาน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชาติพันธ์กับเทศกาลภายในประเทศนั้น
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นขณะที่เพื่อนนำเสนอได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่สนใจจากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้
 คุณลักษณะ
- มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2558 เวลา 22:30

  ในสัปดาห์นี้พี่ม.3 มีการเปลี่ยนแปลงและสามาพัฒนาตัวเองได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะความพยายามที่มีมากขึ้นรวมไปถึงความสามัคคีต่อส่วนรวมที่คอยช่วยเหลือกันในการทำกิจกรรมต่างๆให้เป็นผลสำเร็จ
  ปัญหาที่พบเจอ
  เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ยังขาดความตั้งใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้กินเวลาและต้องเสียโอกาสในการเรียนรู้ที่จะขึ้นเรื่องใหม่ไปในสัปดาห์นี้
  การแก้ไข
  คุณครูจึงมีการมอบหมายงานที่ยังค้างไว้ให้ไปทำเป็นการบ้านและใช้วิชาคาบทักษะชีวิตในการเคลียร์งาน

  ตอบลบ