เป้าหมาย(Understanding Goal)

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทศกาลโดยเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome

9
05-09
..
58
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้ หน่วย
“หลงเทศกาล
Key Questions :
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้?
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย   หลงเทศกาล” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Blackboard Share: ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ หน่วย หลงเทศกาล”
Round Robin:  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมาทั้ง Quarter
Show and Share :  นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนา
Mind Mapping :  สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- ห้องเรียน
- กระดาษ A4, A3
- Computer/Internet
- TV นำเสนอ VDO

วันจันทร์
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
 ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “หลงเทศกาลโลก” อะไรที่นักเรียนคิดว่าทำได้ดีแล้วและอะไรที่คิดว่าควรพัฒนา?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
วันพุธ
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ที่ผ่านมา " นักเรียนจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทศกาลอย่างไร?
เชื่อม : นักเรียนจะนำความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางสังคมให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
ใช้ : นักเรียนนำเสนอกิจกรรมผ่านละคร ,
คลิปฯลฯ
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมาทั้งหมดในหน่วย หลงเทศกาล”
วันพฤหัสบดี

-  นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เป็น(Mind Mapping) หลังเรียน
เชื่อม : - นักเรียนนำเสอนผลงาน
- นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
วันศุกร์
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
การแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้ง Quarter
- การเขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
- การนำเสนอความเข้าใจ ผ่านละคร ,
คลิปฯลฯ
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน (Mind Mapping)

ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ละคร ,คลิปฯลฯ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้      
  เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ ผ้า
- เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของการนำเสนองาน
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะการคิด
คิดวางแผนการถ่ายเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นสนใจและเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้ง Quarter
คุณลักษณะ
เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
- สนใจกระตือรือร้นในการนำเสนองาน
มีน้ำใจอดทนในการทำงานจนสำเร็จ
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18 ตุลาคม 2558 เวลา 01:03

    บันทึกหลังการสอน PBL (หลงเทศกาลโลก)
    การเรียนในสัปดาห์นี้ของพี่ๆม.3 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้หน่วยความรู้ PBL หลงเทศกาลโลกและพี่ๆได้ถ่อยทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เทศกาลในรูปแบบการแสดงของพี่ๆ ซึ่งพี่ๆทุกคนให้ความสนใจและให้ความสำคัญป็นอย่างมากเพราะในสัปดาห์นี้พี่จะได้ใช้ความรู้ความเข้าใจที่เรียนรู้มาตลอดทั้ง Quarter 2 นี้ ถ่ายทอดเรื่องราวของงานเทศกาลให้คนอื่นได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนต่างสนุกกับกิจกรรมการแสดงในครั้งนี้เป็นอย่างมากรวมทั้งตัวคุณครูผู้สอนเองรู้สึกภูมิใจและประทับใจในตัวพี่ๆทุกคนที่สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจให้เกิดประโยนช์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ถึงแม้จะเป็นเพียงการแสดงออกจากกลุ่มคนเล็กๆในนสังคมกลุ่มหนึ่งแต่คุณครูและทุกคนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด เรียนรู้เข้าใจเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

    ตอบลบ