เป้าหมาย(Understanding Goal)

เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลต่างๆสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแต่ละประเทศ รวมทั้งสามารถ คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสอดคล้องในวิถีชีวิตทางสังคม รู้เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มสังคมต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถออกแบบงานได้อย่างสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Out put
Outcome
8
28-02
..-..
58
โจทย์: เทศกาลของฉัน
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่าในอนาคตจะมีเทศกาลที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่เพราะเหตุใด?
- นักเรียนจะออกแบบเทศกาลของตนเองอย่างไรให้ควรค่าต่อการสืบสาน?
- สร้างสรรค์เทศกาลที่ใช้ได้จริงกับระดับมัธยมนักเรียนจะทำได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share: นำเสนอเทศกาลที่ตนเองออกแบบ
Round Robin: แลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ภาพเทศกาลล่าปลาวาฬ
- คลิปVDO Future
- Internet
- สี/ปากกา
วันจันทร์
ชง : - ครูให้นักเรียนดูคลิป “Future

- จากคลิปนักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไรแล้วถ้าเป็นตัวนักเรียนจะทำอย่างไร?
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง :  นักเรียนคิดว่าในอนาคตจะมีเทศกาลที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่เพราะเหตุใด?
เชื่อม :  - ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนจะออกแบบเทศกาลของตนเองอย่างไรให้ควรค่าต่อการสืบสาน?
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มออกแบบเทศกาลภายในระดับมัธยม
วันพุธ
ชง : นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของชิ้นงาน
เชื่อม : นักเรียนออกแบบเทศกาล (ต่อ)
วันพฤหัสบดี
เชื่อม : - นำเสอนในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม(Mind  Mapping/Show and Share/Round Robin)
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอชิ้นงานของเพื่อนๆแต่ละกลุ่ม
ชง :  ถ้าไม่มีเทศกาลที่นักเรียนออกแบบจะเป็นอย่างไร/เพราะเหตุใด?
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
วันศุกร์
ชง : นักเรียนจะนำเสนองานเทศกาลของกลุ่มที่ออกแบบมาในรูปแบบการแสดงอย่างไร?
ใช้ : นักเรียนร่วมกันแสดงงานเทศกาลของกลุ่มตัวเอง
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากคลิปVDO Future
- การคิดวิเคราะห์ออกแบบเทศกาลของตนเอง
- การนำเสนอเทศกาลที่ตนเองออกแบบ
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตการออกแบบเทศกาลของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจถึงสังคมโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสามารถออกแบบเทศกาลของตนเองได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการทำงาน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ออกแบบเทศกาลของตนเองได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นขณะที่เพื่อนนำเสนอได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่สนใจจากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

 คุณลักษณะ
- มีความสนใจกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายามทำงานจนสำเร็จ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2558 เวลา 13:34

    บันทึกหลังการสอน PBL (หลงเทศกาลโลก)
    การเรียนในสัปดาห์นี้ของพี่ๆม.3 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เทศกาลในแบบของตนเองที่ควรค่าแก่การสืบสาน ซึ่งพี่ๆทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะในสัปดาห์นี้พี่จะได้ใช้ความรู้ความเข้าใจที่มีถ่ายทอดเรื่องราวของงานเทศกาลให้คนอื่นได้มาเรียนรู้ร่วมด้วย ผ่านความคิดที่สร้างสรรค์การร่วมมือร่วมใจของคนในกลุ่มเพื่อให้ได้งานซึ่งผลงานที่ควรค่าแก่การสืบสาน และเช่นเดียวกันในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ก่อนที่จะมีการแสดงผลงานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้ในหน่วยเรื่องหลงเทศกาลของพี่ๆม.3ในสัปดาห์ที่ 9 ทุกคนต่างตื่นเต้นที่ได้แสดงผลงานร่วมกัน ในสัปดาห์นี้พี่ๆม.3 ได้มีการคิด วิเคราะห์ วางแผน การแสดงเพื่อให้ผลงานออกมาในรูปแบบที่สำเร็จ โดยเริ่มจากการเลือกเทศกาลที่จะนำมาถ่ายทอดเรื่องราว รวมไปถึงการวางบทเนื้อเรื่องในเข้ากับเนื้อหาที่เรียนมา และพี่ๆแต่ละคนได้นำเสนอความคิดเห็นได้อย่างน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น พี่ฟ้ากัล : เทศกาลดินักยางเป็นเทศกาลที่แตกต่างจากเทศกาลอื่นตรงที่มีความสนุกเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่แปลกไม่มีที่ใดเหมือน และ เทศตรุษจีนที่มีวัฒนธรรมกฏระเบียบชัดเจนอย่างยาวนาน พี่ฝน : อยากให้น้องๆได้เรียนรู้เทศกาลสงกรานต์ของไทยเราเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงใจความสำคัญที่ดีงามและลึกซึ้งจริงๆและควรค่าแก่การสืบสานวัฒนธรรม และ เทศกาลตรุษจีนเป็นที่เทศกาลที่มีความเป็นมาที่ยาวนานทำให้ดูน่าศึกษาเรียนรู้

    ตอบลบ